http://www.forummew.ieo.pl/ Sun, 09 Aug 2020 05:32:57 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) http://www.forummew.ieo.pl/home/news/141-co-dalej-z-sektorem-maej-energetyki-wiatrowej-.html Maa elektrownia wiatrowa 5kW

Maa elektrownia wiatrowa 5kW

Instytut Energetyki Odnawialnej zwraca si do przedstawicieli rynku maej energetyki wiatrowej i wszystkich zainteresowanych z prob o wzicie udziau w badaniu opinii nt. problematyki prawno-finansowej oraz kierunkw rozwoju tego sektora energetyki odnawialnej.

Na podstawie udzielonych przez Pastwa odpowiedzi zostanie opracowane stanowisko Forum Maej Energetyki Wiatrowej ws. aktualnych i proponowanych rozwiza legislacyjnych dotyczcych sektora maej energetyki wiatrowej, ktre bdzie przedstawione 15 wrzenia br. w Sejmie, podczas wysuchania publicznego ws. rzdowego projektu ustawy o odnawialnych rdach energii.

Ankieta skada si z 4 krokw i jej wypenienie nie powinno zaj wicej ni 5 min. Z gry dzikujemy za Pastwa zaangaowanie.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Thu, 04 Sep 2014 10:55:30 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/141-co-dalej-z-sektorem-maej-energetyki-wiatrowej-.html
prof. Maciej Nowicki o systemie wsparcia mikrogeneracji w Polsce http://www.forummew.ieo.pl/home/news/139-prof-maciej-nowicki-o-systemie-wsparcia-mikrogeneracji-w-polsce.html Wywiad z prof. Maciejem Nowickim nt. staych taryf zastpczych typu "feed in tariff" przeprowaszony 13 marca w Warszawie podczas II Forum Maej Energetyki Wiatrowej.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Mon, 23 Apr 2012 10:57:03 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/139-prof-maciej-nowicki-o-systemie-wsparcia-mikrogeneracji-w-polsce.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/136-wywiad-elektro-info-z-grzegorzem-winiewskim-prezesem-ieo.html Grzegorz Winiewski wypowiada si na temat wsparcia mikrogeneracji w wietle projektu ustawy o odnawialnych rdach energii.

]]>
forummew@ieo.pl (Administrator) Thu, 29 Mar 2012 10:12:56 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/136-wywiad-elektro-info-z-grzegorzem-winiewskim-prezesem-ieo.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/133-wnioski-z-ii-forum-maej-energetyki-wiatrowej-zielone-wiato-dla-fit.html 13 marca br. w warszawskim EXPO XXI odbyo si II Forum Maych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW). Uczestnicy konferencji i wystawcy dyskutowali o rozwoju maej energetyki wiatrowej (MEW) w wietle planowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy o odnawialnych rdach energii przepisw dotyczcych wsparcia dla mikroinstalacji odnawialnych rde energii (OZE).


Specjalnymi gomi konferencji byli: prof. Maciej Nowicki, byy Minister rodowiska oraz Janusz Pilitowski, kierujcy nowo powstaym Departamentem Energii Odnawialnej. Minister Nowicki zaznaczy, e aktualnie Polska znajduje si w kluczowym momencie, gdy powstajca ustawa o OZE moe zapobiec dryfowaniu polskiej gospodarki i ograniczeniu konkurencyjnoci. Jednym z rekomendowanych rozwiza przedstawionych przez Ministra Nowickiego byy stae taryfy typu FiT, ktre gwarantuj stabilno rozwoju rynku i ograniczaj ryzyko inwestycyjne, zarwno dla inwestora, jaki i instytucji finansujcej.

Z kolei p. Janusz Pilitowski sceptycznie wypowiedzia si nt. dalszego wsparcia dla wspspalania biomasy z wglem oraz duych zamortyzowanych hydroelektrowni, ktre jest niesprawiedliwe z uwagi na stosunek niewspmiernie wysokich przychodw do poniesionych kosztw i nakadw inwestycyjnych. Ponadto mwca doceni wag zacht dla inwestorw MEW zwizanych ze zwolnieniami z podatku dochodowego, czy ulg budowlanych, ktre skutecznie mogyby stymulowa rynek, jednak zaznaczy take ograniczenia budetu pastwa. Wedug wstpnych ustale waciciele mikroinstalacji bd mogli skorzysta ze sprawdzonego systemu wsparcia w postaci staych taryf (FiT). Przedstawiciel Ministerstwa doda, e dodatkowe koszty mogyby zosta przeniesione na operatora systemu przesyowego (tak jak w Niemczech), ale wskaza na konieczno przygotowania odpowiedniego algorytmu rozlicze.

Pena tre podsumowania i wnioskw znajduje si w zakadce "Podsumowanie i wnioski"

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Wed, 28 Mar 2012 11:12:25 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/133-wnioski-z-ii-forum-maej-energetyki-wiatrowej-zielone-wiato-dla-fit.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/127-ministerstwo-gospodarki-podczas-forum-maej-energetyki-wiatrowej.html Podczas tegorocznej edycji Forum MEW, Ministerstwo Gospodarki bdzie reprezentowane przez kierujcego nowo powstaym Departamentem Energii Odnawialnej p. Janusza Pilitowskiego, ktry nadzorowa prace nad opublikowanym w grudniu ub. roku projektem ustawy o odnawialnych rdach energii. Dyrektor Pilitowski zabierze gos w dyskusji ekspertw nt. mikrogeneracji w ustawie o odnawialnych rdach energii. Ponadto w programie przewidziano prezentacj nt. wsparcia maych elektrowni wiatrowych w ustawie o OZE, ktra zostanie wygoszona przez p. Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika Wydziau Odnawialnych rde Energii w Ministerstwie Gospodarki.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Mon, 05 Mar 2012 14:45:41 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/127-ministerstwo-gospodarki-podczas-forum-maej-energetyki-wiatrowej.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/126-prof-maciej-nowicki-bdzie-uczestnikiem-panelu-ekspertow-forum-mew.html Udzia w panelu dyskusyjnym ekspertw powiconemu mikrogeneracji w ustawie o odnawialnych podczas Forum MEW potwierdzi prof. Maciej Nowicki, Minister rodowiska w latach 2007-2010 oraz laureat nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. ekologicznego nobla. Prof. Maciej Nowicki peni take funkcje wiceprzewodniczcego Komisji ONZ ds. Zrwnowaonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryu, przewodniczcego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Prof. Maciej Nowicki to najbardziej uznany polski ekolog, naukowiec i dziaacz spoeczny, autor wielu publikacji i ksiek powiconych tematyce ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju, ponadto uczestnik kilkuset konferencji krajowych i zagranicznych.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Mon, 05 Mar 2012 14:04:43 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/126-prof-maciej-nowicki-bdzie-uczestnikiem-panelu-ekspertow-forum-mew.html
Rejestracja uczestnictwa w Forum - TYLKO DO 8 MARCA http://www.forummew.ieo.pl/home/news/125-rejestracja-uczestnictwa-w-forum-tylko-do-8-marca.html Dzie Kobiet bdzie ostatnim dniem, kiedy bd mogli Pastwo zarejestrowa si na II Forum Maej Energetyki Wiatrowej. Zapraszamy do zajmowania ostatnich miejsc.

Rejestracja moliwa jest wycznie poprzez nasz stron internetow.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Fri, 02 Mar 2012 16:29:15 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/125-rejestracja-uczestnictwa-w-forum-tylko-do-8-marca.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/121-ii-edycja-bada-rynku-maych-turbin-wiatrowych-trwa-instytut-energetyki-odnawialnej-ankietuje-polskie-firmy-maej-energetyki-wiatrowej-.html Instytut Energetyki Odnawialnej korzystajc z dowiadcze przy badaniu rynku kolektorw sonecznych w Polsce, ktre prowadzone jest od pocztku dziaalnoci firmy, rozpocz ju drug edycj bada sektora maej energetyki wiatrowej. Zagregowane dla Polski dane, s publikowane w postaci syntetycznego raportu ?Rynek maej energetyki wiatrowej w Polsce? przekazywanego m.in. do:

  • Gwnego Urzdu Statystycznego (publikowane s corocznie jesieni w ramach wydawnictwa ?Odnawialne rda energii?),
  • Komisji Europejskiej (publikowane na stronie internetowej Dyrektoriatu ds. Energii w ramach cigego projektu dot. monitoringu rynku energetyki odnawialnej w UE o akronimie EurObserv?ER),
  • Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa rodowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzdu Regulacji Energetyki oraz innych centralnych organw administracji pastwowej w Polsce celem wykorzystania ich w biecych pracach.

Zbiorcze wyniki bada udostpniane s take wszystkim zainteresowanym przez stron internetow Instytutu www.ieo.pl oraz Forum MEW http://www.forummew.ieo.pl/ oraz za porednictwem kilkudziesiciu mediw w Polsce.

Dziki wynikom bada wsplnie pokazujemy rosnc rol maej energetyki wiatrowej w Polsce, co przekonao Ministerstwo Gospodarki do wielkiego potencjau tego sektora. W Krajowym Planie Dziaa na rzecz energii ze rde odnawialnych ? najwaniejszym dokumencie w zakresie OZE do 2020r., zostaa uwzgldniona nasza propozycja scenariusza rozwoju maej energetyki wiatrowej przedstawionego w "Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku", ktry wyniesie w kocu dekady 550MW mocy zainstalowanej co stanowi odpowiednik 100 tys. maych instalacji. Polska obok krajw Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania, postawia sobie jeden z najambitniejszych celw w tym zakresie, bdc w czowce krajw korzystajcych z potencjau maej energetyki wiatrowej. Obecnie, aby mc zrealizowa ten cel naley zapewni odpowiedni, dobrze funkcjonujcy system wsparcia w ustawie o odnawialnych rdach energii.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegym zostanie przygotowany Raport: Rynek maej energetyki wiatrowej w Polsce ? podsumowanie 2011 r. Raport bdzie dostpny min. dla wszystkich uczestnikw II Forum Maej Energetyki Wiatrowej - www.forummew.ieo.pl. Do tej pory wsppracujemy z nastpujcymi firmami: Dr. Zber, Enwia, Eko-Diuna, Eco Solar, AirGenerator, Nexttime, Axion Wind, EkoWodrol, Hydromechanika, GTB Solaris, Aerofen, Soldar, Enewind, Velosi, Ekorarr, Cost Cutters, Green Team, Aeroluz, Zielona Burza, Revatek, Firma Tomaszewski, Altona, Fen Investments, Eco Pro, Eko Tec, Pollin, Terra Trade, Eccoland.

Nasze badania statystyczne prowadzone s w ramach umw o zachowaniu poufnoci danych. Zapraszamy do wsppracy nowych producentw i wycznych importerw instalacji maych turbin wiatrowych dostpnych na polskim rynku.

Kontakt: forummew@ieo.pl

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Fri, 17 Feb 2012 13:25:07 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/121-ii-edycja-bada-rynku-maych-turbin-wiatrowych-trwa-instytut-energetyki-odnawialnej-ankietuje-polskie-firmy-maej-energetyki-wiatrowej-.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/120-ieo-oraz-zpfeo-i-forum-mew-o-maych-wiatrakach-na-szczycie-w-husum.html Badania rynkowe prowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej nad rynkiem maej energetyki wiatrowej w Polsce zostay wytypowane przez komisj programow do udziau w Trzecim wiatowym Szczycie Maej Energetyki Wiatrowej (3rd World Summit for Small Wind 2012), ktry odbdzie si 15-16 marca br. w Husum podczas trwania najwikszych na wiecie targw maej energetyki wiatrowej - NEW ENERGY HUSUM. Konferencja bdzie dobr okazj do zaprezentowania na wiatowym forum potencjau rozwoju polskiego sektora maej energetyki wiatrowej wraz z tworzcym si przemysem, aktualnymi barierami i szansami rozwoju oraz nowym si prawem i zwizanymi z nim zachtami dla inwestorw. Bdzie to take okazja, m. in. za porednictwem Zwizku Pracodawcw "Forum Energetyki Odnawialnej" i dorobku Forum Maej Energetyki Wiatrowej, aby zaprezentowa dorobek polskiej myli technicznej w dziedzinie mikrogeneracji OZE, gdy New Energy HUSUM to take targi powicone energetyce sonecznej, biomasie i geotermii.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Mon, 13 Feb 2012 11:36:01 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/120-ieo-oraz-zpfeo-i-forum-mew-o-maych-wiatrakach-na-szczycie-w-husum.html
http://www.forummew.ieo.pl/home/news/119-kluczowi-patroni-forum-mew-ministerstwo-gospodarki-i-nfoigw.html Wszystkie wnioski zoone do instytucji publicznych ws. objcia Honorowym Patronatem II Forum Maej Energetyki Wiatrowej zostay rozpatrzone. Ostatni dwaj, a zarazem kluczowi reprezentanci instytucji publicznych, ktre obejm Honorowy Patronat nad konferencj to Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dr Jan Rczka. Rwnie przedstawiciele obu instytucji wezm udzia w panelu dyskusyjnym ekspertw, przewidzianym w programie po zakoczeniu wszystkich trzech blokw tematycznych. Jeli chcieli by Pastwo zada naszym gociom szczegowe pytania, zachcamy do skorzystanie z formularza zadawania pyta.

]]>
pdziamski@ieo.pl (Piotr Dziamski) Mon, 13 Feb 2012 11:22:16 GMT http://www.forummew.ieo.pl/home/news/119-kluczowi-patroni-forum-mew-ministerstwo-gospodarki-i-nfoigw.html